ગુજરાત રાજ્ય ની આઈ.ટી.આઈ માં પ્રવેશ ૨૦૧૮ ની જાહેરાત અને વિગતો

ADDRESS

Industrial Training Institute,Bhuj Behind Leuva Patel Hospital, Mundra Road, Bhuj-Kutch

Give us a call or send mail

Mobile : 02832-231307
Telephone : 02832-231307
Email : prlbhujiti@gmail.com

Visitor Counter

 
Html Valid   Html Valid
Copyright © Industrial Training Institute,Bhuj. All rights reserved. | Designed & Developed By : pCube Software Solution.